Müşteri Memnuniyet Anketi

Değerli müşterimiz,

Sizlere sunduğumuz hizmetin en kaliteli düzeye gelmesi, başarımızın sürekli artması, birimlerimiz arasındaki iletişim çok daha etkili olması ve her türlü operasyonun kusursuz olarak yönetilmesi için sürekli bir yenilenme ve gelişme içerisindeyiz.

Aşağıdaki anket sizlerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda kendimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacaktır.Her sorunun yanına, 1-10 arası rakamları kullanarak(çok yetersizden, çok iyiye doğru) puan vermenizi rica ederiz.

Saygılarımla

Baytur Sunulan lojistik hizmet kalitesinden memnunum Puan
Baytur Baytur"un faturalaþma ve diðer muhasebe süreçlerinden memnunum Puan
Baytur Baytur"un þikâyetleri deðerlendirme ve çözme biçiminden memnunum Puan
Baytur Baytur, problemlerin sebebini anlayarak kalýcý çözümü konusunda gerçekten aktif bir hizmet saðlýyor Puan
Baytur Baytur vaktinde ve eksiksiz olarak sevkiyatlarý gerçekleþtiriyor Puan
Baytur Baytur, firmamýzýn özel taleplerini karþýlayacak çözümler sunar Puan
Baytur Baytur, operasyonlarý güvenli olup; saðlýk ve hýrsýzlýða karþý maksimum seviyede korur Puan
Baytur Baytur"un yönetimi, benim müþteri olarak lojistik maliyetlerimi azaltmaya çalýþýr Puan
Baytur Baytur, firmamýza ve iþimize baðlý ve saygýlýdýr Puan
Baytur Baytur tüm ürünlerimize, bizlerin memnuniyetini ön planda tutarak hizmet verir Puan
Baytur Baytur, devlet kuruluþlarý hakkýnda ve mevcut kanunlar hakkýnda bilgi sahibi olup, oluþabilecek potansiyel cezalarý en aza indirgeyecek bilgi ve tecrübeye sahiptir
Puan
Baytur Baytur"un yurt dýþý acentelerinden memnunum (Ýran, Kazakistan ve diðer) Puan
Baytur Baytur"a vermiþ olduðumuz iþlerin, baþarýyla yerine getirildiðini düþünüyoruz   Puan

Baytur Baytur"un aþaðýda ki operasyonel süreçleri ve performans raporlarýný lütfen derecelendiriniz
Baytur Teklif taleplerime hýzlý cevap alýyorum Puan
Baytur  Baytur"un fiyatlarýndan memnunum Puan
Baytur  Evrak ve dökümantasyon çevikliðinden memnunum Puan
Baytur  Günlük araç takip ihbarnamelerinden memnunum Puan
Baytur Baytur personelinin hitap þekli ve yaklaþýmýndan memnunum Puan
Baytur Satýþ sonrasý hizmetinden memnunum PuanFirmamýzýn sunmasýný beklediðiniz yeni hizmetler var mýBizimle paylaþmak istediðiniz baþka görüþleriniz varsa lütfen belirtiniz

Anketimiz için ayýrdýðýnýz kýymetli zamanýnýz için çok teþekkür ederiz

 

WEB TASARIM